10 nguyện ước của Bồ Tát Phổ Hiền

Rate this post

Theo Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, họ phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:

1. Trọn thành tâm kính lễ các đức Phật

Chúng ta phải luôn luôn kính lễ chư Phật trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta không chỉ kính lễ chư Phật quá khứ, mà cần luôn luôn kính lễ chư Phật hiện tại và vị lai.

2. Khen ngợi, tán thán Như Lai

Chúng ta luôn luôn dùng lời khen ngợi, tán thán để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng Chư Phật. Khen ngợi Như Lai là cách để thể hiện lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ.

3. Thực hành hạnh cúng dường rộng rãi

Chúng ta nên thực hiện hạnh cúng dường rộng rãi, tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của mỗi người. Cúng dường không chỉ là hành động tôn kính, mà còn là cách để làm sạch tâm linh của chúng ta, tạo ra sự thanh tịnh và an lạc.

4. Ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng

Chúng ta phải nhận ra các sai lầm và lỗi lầm của mình, từ đó ăn năn và hối hận. Chúng ta cần thực hiện các hành động đúng đắn và bỏ qua các hành động gây hại cho mình và người khác.

5. Vui theo các công đức

Chúng ta nên vui mừng và hân hoan khi thấy người khác thành tựu và tu học các công đức. Sự vui mừng và hân hoan của người khác là điều mà chúng ta cũng nên tươi vui và hân hoan cùng.

6. Thỉnh Phật thuyết pháp

Chúng ta nên thỉnh Phật thuyết pháp để được học và hiểu sâu hơn về lời dạy của Chư Phật. Thỉnh Phật thuyết pháp không chỉ là việc nghe lời dạy của Chư Phật, mà còn là cách để nâng cao tri thức và sự hiểu biết của chúng ta.

7. Thỉnh Phật trụ ở thế gian

Chúng ta phải thỉnh Phật trụ ở thế gian, tức là muốn Phật tính của chúng ta hiển lộ thông qua hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần phải sống theo lời dạy của Chư Phật và thể hiện Phật tính thông qua các hành động.

8. Thường tu học theo lời Phật dạy

Chúng ta phải thường xuyên tu học theo lời dạy của Chư Phật và ứng dụng những điều học vào cuộc sống hàng ngày. Thường tu học theo lời Phật dạy là cách để nâng cao tri thức và sự hiểu biết của chúng ta.

9. Luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh

Chúng ta phải luôn luôn tùy thuận lợi ích của chúng sinh, tức là từ bi và giúp đỡ chúng sinh. Luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh là cách để thể hiện lòng từ bi và sự chân thành của chúng ta.

10. Hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới

Chúng ta phải hồi hướng công đức cho tất cả các pháp giới, tức là muốn công đức và phúc đức của mình lan truyền đến tất cả mọi người. Hồi hướng công đức là cách để thể hiện lòng từ bi và sự chân thành của chúng ta.

Lễ kính chư Phật

Trong thập phương tam thế khắp pháp giới, có vô số Ðức Phật, chúng ta đều dùng thân khẩu ý, tam nghiệp thanh tịnh, thường tu hạnh lễ kính. Nghĩa là chúng ta thường xuyên một lòng thành tâm kính lễ chư Phật mười phương. Điều này là lẽ đương nhiên đối với những người Phật Tử.

Ðiều quan trọng c